Ny chef på museet.

Johnny Augustine tillträde den 1 februari 2022, befattningen som museichef på Husqvarna museum. Vi välkomnar Johnny till nya jobbet och vi är övertygade om att han kommer att utveckla muséets fortsatta verksamhet på ett mycket bra sätt. Johnny har i sina tidigare befattningar bred erfarenhet av vad som krävs i detta arbete, samtidigt som hans utbildning väl uppfyller det vi eftersökt i vår rekrytering. Johnnys tidigare anställningar, bl. a. som biträdande chef vid Region-muséet i Kristianstad samt som museichef vid Härjedalens Fjällmuseum, liknar i många delar arbetet på vårt museum. Johnnys gedigna utbildning i Historia, Museilogi samt Arkeologi samt ett flertal andra högskolekurser ger honom en bredd inom de ämnen som vi tror behövs för att utveckla muséet in i nästa fas.

Nuvarande tillförordnad museichef, Per Jonson övergår till en befattning som biträdande museichef.

 

”Husqvarna museum har fantastiska förutsättningar vad det gäller lokaler, samlingar och sakkunskap hos sin personal och sina volontärer. Med dessa bitar på plats ser jag stora möjligheter i att stärka museets förmedling för att locka såväl nya som återkommande besökare. Här finns en angelägen och spännande historia att berätta vilket lockade mig” säger Johnny.