OM OSS

Personal

Museichef
Johnny Augustine  036- 14 62 05
johnny.augustine@husqvarnagroup.com

Biträdande museichef
Per Jonson 036-14 61 62
per.jonson@husqvarnagroup.com
Administration, utställningar, marknadsföring, guidade visningar

Museivärdar
Hans Karlsson – 036-14 65 54
husqvarna.museum@husqvarna.se
Bokningar, arkiv och samlingar.

Una Ekfeldt-Lahi
husqvarna.museum@husqvarna.se

Ali Jawad 
husqvarna.museum@husqvarna.se

Iman Rasheed 
husqvarna.museum@husqvarna.se

Lisbeth Carlberg
husqvarna.museum@husqvarna.se

 

 

 

 

Ideella krafter
Museets helgöppethållande, guideverksamhet, arkivarbete, samt utställningsbyggnationer och underhåll utförs även av våra ideella krafter, som är helt avgörande för museets verksamhet.

Husqvarna Museums tillkomst

Redan på 1950-talet fanns det planer på att skapa ett museum för Husqvarna AB:s historia och produkter, men det kom att dröja till 1982 innan det första museet blev verklighet. Husqvarna Vapenmuseum invigds detta år med pompa och ståt och kungabesök, men museiverksamheten berörde endast Husqvarnas jaktvapentillverkning. Bakom detta initiativ låg Husqvarna AB, Jönköpings kommun och Svenska jägarförbundet som tillsammans lät inrätta Stiftelsen Husqvarna Vapenmuseum.

Den 27 april 1993 öppnade Husqvarna Fabriksmuseum i det hus som fram till 1940-talet var vapenverkstad. Husqvarna Fabriksmuseum kom till stånd genom en grupp pensionerade Husqvarna-anställda som ville ha ett museum för alla företagets produkter. Detta blev starten till ett samarbetsprojekt mellan Huskvarna Hembygdsförening, som tog på sig huvudmannaskapet för verksamheten, och Husqvarna AB som stod för lokaler. Samtidigt flyttade vapenmuseet in i Fabriksmuseet och kom att bli en del av dess utställningar. Från 2015 är museet känt såsom Husqvarna Museum.

Eftersom samlingarna i museet inte ägdes gemensamt, utan separat av Husqvarna AB, Huskvarna hembygdsförening och Stiftelsen Husqvarna Vapenmuseum uppstod en önskan om att säkra samlingarna under en ägare som dessutom inte var kopplad till annan verksamhet. År 2019 ombildades därför vapenstiftelsen till Stiftelsen Husqvarna Museum, med Huskvarna Hembygdsförening och Husqvarna AB som stiftare.

Stiftelsen Husqvarna Museum

Stiftelsens ändamål är att förvalta museets arkiv och samlingar för kommande generationer och tillse att de hålls intakta och inte skingras eller flyttas utanför orten Huskvarna. Dessutom skall man främja den museala verksamhet som Huskvarna Hembygdsföreningen, på uppdrag av stiftelsen, och i samarbete med Husqvarna AB, bedriver.

Organisation

Husqvarna Museums samlingar ägs och förvaltas av Stiftelsen Husqvarna Museum, där Huskvarna hembygdsförening och Husqvarna AB är stiftare. Museiverksamheten drivs sedan starten 1993 som ett samarbetsprojekt mellan Huskvarna Hembygdsförening och Husqvarna AB. Huskvarna Hembygdsförening ansvarar för den dagliga driften med stöd från Husqvarna AB.

Styrgrupp

Styrgruppen för museet är utsett av Hembygdsföreningens styrelse.
Christer Carlberg – ordförande
Björn Johansson Elmervik – kassör, ekonomi
Johnny Augustine – Museichef
Hans Merkert – ledamot, personalansvarig
Arne Månberg – ledamot
Anders Kragner – ledamot